ONLINE ANGSTTRAINING
VOOR 8-13-JARIGEN
HOME
ANGST BIJ KINDEREN
ONLINE TRAINING
OVER HET ONDERZOEK
CONTACT
INLOGGEN
HET ONDERZOEK
Iedereen is wel eens bang. Als je jong bent, ben je bang voor monsters onder
je bed of voor grote honden. Vaak groei je daaroverheen.
Maar als angstklachten niet met de leeftijd verdwijnen en niet behandeld
Open Universiteit (OU) is een
worden, kunnen die klachten leiden tot een angststoornis of een andere
deeltijduniversiteit in Neder-
psychische aandoening, zoals een depressie..
land en Vlaanderen. Zij is een
En die aandoeningen zijn vaak chronisch.
niet-traditionele, publieke uni-
versiteit met een bijzondere
Geen hulp bij angst
opdracht: het ontwikkelen, in-
De reden voor het onderzoek is dat er enorm veel kinderen zijn met angst.
noveren en aanbieden van open
Daarvan krijgt maar een klein deel professionele hulp.
universitair onderwijs.
Dat komt doordat maar weinig kinderen een trainer of hulpverlener kun-
Het wetenschappelijk onder-
nen krijgen of er naar toe kunnen gaan. Slechts 20% van de kinderen met
zoek van de Open Universiteit is
angst-klachten krijgt hulp.
stevig verankerd in een netwerk
van professionals binnen de
Bovendien zijn therapieën vaak gebaseerd op hun werking bij volwassenen en
verschillende wetenschapsge-
niet voldoende afgestemd op kinderen.
bieden en vindt plaats in nauwe
samenwerking met verschillen-
Recht
de externe partners.
Wij vinden dat élk kind recht heeft op een zorgeloze kindertijd én moet kun-
nen opgroeien tot een dappere, zelfverzekerde (jong-)volwassene.
Van groepstraining naar online
De basis van de online training is de evidence based (bewezen werkzame)
groepstraining voor angstige kinderen ‘Leer te Durven!’ van dr. Ellin Simon en
prof. dr. Susan Bögels. Deze training wordt toegepast in psychologenpraktijken.
‘Leer te Durven!’ is doorontwikkeld naar een online versie. Via internet kunnen
namelijk veel meer kinderen bereikt worden. De inzet is vroegtijdig ingrijpen,
om angstige kinderen zo vroeg mogelijk te leren minder bang te zijn.
Trainingen afstemmen op kind
Het onderzoek is erop gericht bewijs te vinden dat de training ook in online
vorm werkt. Verder onderzoeken we hóe de training werkt bij kinderen. Zo kun-
nen we bestaande oefeningen en technieken verbeteren.
DEELNEMERS GEZOCHT!
Voor betrouwbare resultaten zijn veel gegevens nodig. Daarom is het belang-
rijk dat veel kinderen meedoen aan het onderzoek.
De privacy van de deelnemers is beschermd.
MEER LEZEN OVER DE
ONLINE TRANING
Ons onderzoeksteam
Dr. Ellin Simon (OU)
Prof. dr. Susan Bögels (UvA)
Bonny (UvA)
Psycholoog en hoofdonderzoeker
Dr. Peter Verboon (OU)
Prof. dr. Jacques van Lankveld (OU)
Petra Butler, student Psychologie (OU)
Ervaringen
Al een groot aantal kinderen volgden de training Leer te Durven! Lees hier wat zij en hun ouders ervan vonden.
Tim, 11 jaar
Noëlle, moeder van Tim
‘Ik vind het leuk om mee te doen, omdat ik van m’n
‘Tim was bang voor liften en honden. Het belem-
angst af kan komen. Je ziet filmpjes van andere
merde hem steeds meer merkte ik, hij ontweek din-
kinderen met angst die ook minder bang werden.
gen. In de training gaat hij zelf met z’n trainer aan
Ik doe testjes en dan blijkt dat er niets gebeurt. Mijn
de slag. Hij bedenkt z’n eigen testjes en onderzoekt
trainer is leuk, ik krijg complimentjes. Als kinderen
of zijn verwachting klopt. Hij vindt het leuk om te
bang zijn, moeten ze dit doen!’
doen en stapje voor stapje gaat het beter!’
IK WIL MIJN KIND OOK
LATEN DEELNEMEN
Informatie over het onderzoek: leertedurven@ou.nl
of via de hoofdonderzoeker dr. Ellin Simon, ellin.simon@ou.nl, tel. +31 (0)45-576 2878